تجدید مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی در کازرون

تجدید مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی در کازرون
مزایده گزار : شهرداری کازرون
 تاریخ: 1396/01/27
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده واگذاری استیجاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شهرداری کازرون در نظر دارد نسبت به واگذاری استیجاری تعداد 30 عدد تابلو تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر با قیمت پایه اجاره ماهیانه 55.000.000 ریال از طریق مزایده به مدت یکسال اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتها واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده حداکثر تا ده روز کاری پس از نشر آخرین آگهی در پاکت سربسته به شهرداری اعلام نمایند.
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 33.000.000 ریال می باشد.
2- ارایه سپرده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون نزد بانک ملی شعبه مرکزی کازرون قابل قبول می باشد.
3- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده در شهرداری ضبط خواهد شد.
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
6- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده شهرداری موجود است .
نوبت اول 96.1.20
نوبت دوم 96.1.27
سید مهدی مکی- شهردار کازرون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.