تجدید مزایده واگذاری جهت نصب تابلو تبلیغاتی – نوبت دوم

تجدید مزایده واگذاری جهت نصب تابلو تبلیغاتی – نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری گتاب
 تاریخ: 1395/08/20
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده- نوبت دوم
شهرداری گتاب در نظر دارد به استناد مجوز شماره 27 شورای اسلامی شهر گتاب محل های تعیین شده را جهت نصب تابلو بیلبورد به شرکت های دارای مجوز واگذار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ده درصد قیمت پیشنهادی
نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه به حساب سپرده سیبا بانک ملی 0107474584008 بنام شهرداری گتاب
محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 95.8.22 الی 95.9.4
محل و مهلت تحویل اسناد مزایده: شهرداری گتاب پایان وقت اداری مورخ 95.9.6
تاریخ و محل تشکیل کمیسیون: ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 95.9.7 – در محل شهرداری گتاب
در صورتی که نفرات اول، دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد با شهرداری نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
علی دعاگویان- شهردار گتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.