تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه

تجدید مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه
مزایده گزار :  شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

تجدید آگـهـی مزایـده عمومی
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.
۱ – موضوع مزایده: بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی جاده نمایشگاه بین المللی-تجدید
۲ – مبلغ پایه کارشناسی : ۱۹،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰(نوزده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون)ریال
۳ – مبلغ تضمین شرکت در مزایده :۹۷۲،۰۰۰،۰۰۰(نهصد و هفتاد و دو میلیون)ریال
۴ – نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:۲۶۲۱۶۳۰۰
۵ – مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ شروع قرارداد به مدت یکسال شمسی. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشی انقلاب
۶ – زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری (از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰)از روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۹٫۱ لغایت روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۹٫۹
۷ – آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، جنب فدراسیون هاکی،امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۸ – مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیون)ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۵۸۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه نمایشگاه، بنام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۹ – آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت ۱۶ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۹٫۲۱ میباشد.
۱۰ – زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۹۵٫۹٫۲۳ در کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده می‌شود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات (الف ،ب و ج)بازگشایی می‌شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند ۸ آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* نوع تضمین شرکت در مزایده به صورت یکی از موارد ذیل:
الف- ضمانت بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند./ب- وجه نقد واریز به شماره حساب شبا ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور./ج-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران/ د- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)/ هـ – وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن. / و -ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
(مشخصات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳- شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵)
* بازگشایی پاکات با پیشنهاد حداقل یک مزایده‌گر انجام خواهد شد.
* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده‌گزار ایجاد نمی‌نماید.
* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.