تجدید مزایده تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر سیرجان

تجدید مزایده تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر سیرجان
مزایده گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سیرجان
 تاریخ: 1395/08/10
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان کرمان

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سیرجان نوبت اول
در نظر دارد تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده بر اساس شرایط ذیل و مندرج در اسناد مزایده جهت بهره بردرای و نصب تبلیغات به کانون یا موسسات تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم همه روزه به جز ایام تعطیل حداکثر به مدت 10 روز به امور قراردادهای سازمان واقع در بلوار دکتر صادقی کوچه شهید اناری جنب بادگیرهای چپقی مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:
1- سپرده شرکت در مزایده هر بیلبورد به شرح جدول ذیل می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا رسید پرداختی به حساب 0105928186001 به نام سازمان پارکها و فضای سبز نزد بانک ملی ارسال گردد.

1

2- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
3- هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
4- به پیشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- سایر شرایط و جزئیات مربوط در اسناد درج گردیده است.
6- آخرین مهلت تحویل اسناد مورخ 95.8.27 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 95.9.2ساعت 9 می باشد.
در ضمن این تجدید مزایده در سایت شهرداری موجود می باشد.
روابط عمومی شهرداری سیرجان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.