تجدید مزایده بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد

تجدید مزایده بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد
مزایده گزار : شهرداری داراب
 تاریخ: 1395/10/05
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده
نوبت اول: 1395.09.28
نوبت دوم: 1395.10.5
شهرداری داراب در نظر دارد نسبت به بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد موجود در سطح شهر از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی به شرح ذیل اقدام نماید.
1- مورد مزایده: تعداد 7 عدد بیلبورد، تعداد 25 عدد پرتابل و یک عدد استرابورد و یک عدد تابلو پریزما جهت اجاره به مدت یک سال شمسی که شرح کمی و کیفی و محل دقیق نصب آنها به تفکیک در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
2- قیمت پایه اجاره ماهیانه تابلو پریزما مبلغ 15.000.000 ریال و بیلبوردها و پورتابلها و استرابورد جمعاً ماهیانه مبلغ 60.000.000 ریال می باشد.
3- محل اطلاع از شرایط و محتوا و دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها، دبیرخانه شهرداری داراب واقع در خیابان شهید مدرس به شماره تماس 07153520051 و کدپستی 7481865317
4- مهلت قبول پیشنهادها: از تاریخ 95.10.5 حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1395.10.15 (تاریخ نهایی مهلت قبول)
5- مبلغ تضمین (سپرده) شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال می باشد.
نوع تضمین ( سپرده ) شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 4/2414111613097 نزد بانک توسعه تعاون به نام شهرداری داراب
6- چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
9- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده خواهد بود.
10- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
11- تاریخ گشایش پیشنهادها: 1395.10.18
نصرا… سلامی نژاد- شهردار داراب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.