تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری
مزایده گزار : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت
 تاریخ: 1395/10/07
شماره آگهی :  نوبت اول
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
نوبت اول
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری ، سه عدد استند دو وجهی و سه عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال جنوب (میدان گیل) و بیست و پنج عدد لایت باکس دو وجهی واقع در ترمینال غرب (جاده فومن) خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل تمدید تا سه سال به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید.
علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از 95.10.13 لغایت 95.10.18 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107785989008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت جهت دریافت اسناد به سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت به آدرس گیلان رشت بلوار چمران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت مراجعه نمایند. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های دفتر سازمان به شماره 33825112-013 تماس حاصل نمایند.

untitled

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده می بایست به شرح جدول فوق به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 0107785989008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه گردد مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد.
زمان و مکان تسلیم پیشنهادات از آخرین روز توزیع اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95.10.28 به دبیرخانه شهرداری به نشانی فوق الذکر ارائه گردد.
تاریخ بازگشایی پاکتهای واصله و محل آن راس ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 95.10.29 در دفتر کار مدیر مالی شهرداری بازگشایی خواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز تحویل اسناد به مدت 3 ماه می باشد.
هزینه کارشناسی و درج آگهی مزایده به عهده برنده خواهد بود.
سایر جزییات در اسناد مزایده مندرج می باشد.
کلیه موارد مورد مزایده به یک برنده واگذار می گردد.
موقعیت فیزیکی و تصاویر مربوطه نیز به همراه اسناد مزایده موجود خواهد بود.
مرتضی شریفی – سرپرست سازمان
آدرس: گیلان, رشت بلوار چمران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.