تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی 6 جایگاه سوخت گاز در رشت

تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی 6 جایگاه سوخت گاز در رشت
مزایده گزار :  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت
 تاریخ: 1395/10/22
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان گیلان

شرح آگهی

تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی از 6 جایگاه سوخت گاز خود را به مدت یکسال در صورت رعایت تعهدات قابل قبول تمدید تا سه سال به کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از تاریخ 95.10.22 لغایت 95.10.27 ضمن همراه داشتن معرفینامه و فیش بین بانکی به مبلغ 500.000 ریال واریز شده به شماره حساب 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری شعبه جهت دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت به آدرس گیلان – رشت بلوار چمران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت مراجعه نمایند.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره های دفتر سازمان به شماره 33825112-013 تماس حاصلل نمایند.

untitled

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده می بایست به شرح جدول فوق به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 0107815988006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری رشت واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه گردد. مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد. زمان و مکان تسلیم پیشنهادات از آخرین روز توزیع اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.11.7 به دبیرخانه سازمان به نشانی فوق الذکر ارائه گردد.
تاریخ بازگشایی پاکتهای واصله و محل آن راس ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 95.11.9 در دفتر کار مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد.. مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز تحویل اسناد به مدت 3 ماه می باشد.
هزینه کارشناسی و درج آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
سایر جزییات در اسناد مزایده مندرج می باشد.
کلیه موارد مورد مزایده به یک برنده واگذار میگردد.
هزینه نصب سازه های مورد نیاز جهت تبلیغات بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
مرتضی شریفی – مدیرعامل
آدرس: گیلان, رشت بلوار چمران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.