تجدید مزایده اجاره 8 پل عابر پیاده در عباس آباد مازندارن

تجدید مزایده اجاره 8 پل عابر پیاده در عباس آباد مازندارن
مزایده گزار : شهرداری عباس آباد
 تاریخ: 1395/10/20
شماره آگهی :
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده
شهرداری عباس آباد در نظر دارد تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده سطح شهر عباس آباد را برای امر تبلیغات به صورت اجاره به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1- قیمت پایه کارشناسی هر پل ماهانه به مبلغ 240.000.000 ریال خواهد بود.
2- شرکت کنندگان ملزم خواهند بود مبلغ 96.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی ویا نقدا به حساب سیبا فراگیر شماره 3100002839000 نزد بانک ملی ایران شعبه عباس آباد واریز و فیش آن را به همراه پیشنهادات خود در پاکت بسته تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
3- مدت قرارداد اجاره یکساله خواهد بود.
4- مدت قبول پیشنهادات تا تاریخ 95.10.25
5-زمان بازگشایی روز یکشنبه 95.10.26
5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت 7 روز در جهت انعقاد قرارداد اقدام نماید، در غیر این صورت وجه سپرده به نفع شهرداری ضبط و نفر بعدی به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
محمدرضاملا امرجی – شهردار عباس آباد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.