تجدید مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه

تجدید مزایده اجاره 4 پایه بیلبورد در بندر گناوه
مزایده گزار : شهرداری بندر گناوه
 تاریخ: 1396/01/28
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان بوشهر

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی
نوبت دوم
شهرداری بندر گناوه در نظر دارد موضوعات مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی کتبی به شرکتها و کانون تبلیغاتی واجد شرایط دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی و سابقه کار تبلیغاتی شهری بصورت اجاره به مدت یکسال واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

Untitled

1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
2- تضمین شرکت در مزایده که به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و با اسناد خزانه و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی به نام شهرداری بندر گناوه
3- تمام اسناد مزایده باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
4- به پیشنهادات فاقد سپرده ، فاقد گواهی تایید صلاحیت ، فاقد مدارک ثبت شرکت ، مخدوش ، مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
6- مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 96.2.4 می باشد.
7- مهلت و محل قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96.2.12 دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی ره می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96.2.13 می باشد.
9- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
10- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
11- متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه ، پاکت ب جهت اسناد و مدارک و سوابق شرکت و مدارک شناسایی افراد حقیقی و پاکت ج پیشنهاد قیمت را در یک پاکت واحد گذاشته و به صورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.
12- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
روابط عمومی شهرداری بندر گناوه
نوبت اول 96.1.21
نوبت دوم 96.1.28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.