تجدید مزایده اجاره مکان نصب بیلبورد تبلیغاتی – زرگرمحله

تجدید مزایده اجاره مکان نصب بیلبورد تبلیغاتی – زرگرمحله
مزایده گزار : شهرداری زرگرمحله
 تاریخ: 1395/12/11
شماره آگهی : یک مرحله ای نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری زرگر محله
نوبت دوم تجدید یک مرحله ای
1- مزایده گزار: شهرداری زرگرمحله
2- عنوان مزایده : اجاره مکان نصب یک عدد تابلو بیلبورد 12*6 دو نمایه در معابر اصلی شهر
3- قیمت پایه کارشناسی: اجاره مکان نصب یک عدد تابلو ماهیانه در سال اول 12.000.000 ریال که به ازای هر سال تمدید 20درصد به مبلغ سال قبل افزایش می یابد برای مدت 6 سال این قیمت به صورت پایه و خالص پرداختی می باشد.
4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 71.500.000 ریال ( برابر برآورد کل 6 سال 1.429.908.480 ریال
تابلو و متعلقات آن بعد از 6 سال برای شهرداری خواهد بود.
5- نوع تضمین شرکت در مزایده فقط ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز سپرده به حساب 0107947918005 به نام سپرده شهرداری زرگر محله

6- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 95.12.9
7- محل و مهلت تحویل اسناد مزایده شهرداری زرگر محله تا پایان وقت اداری روز95.12.10
8- تاریخ و محل تشکیل کمیسیون ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 95.12.11 در محل شهرداری زرگر محله می باشد.
10- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و جهت دریافت اسناد به شهرداری زرگر محله مراجعه نمایند.
عبداله کلانتری – شهردار زرگر محله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.