تجدید تهیه نصب و بهره برداری تبلیغاتی از یک دستگاه پل عابر پیاده

 مناقصه گزار: شهرداری کمال شهر
 تاریخ: 1393/11/29
شماره آگهی: نوبت اول
آدرس: البرز، کرج کمالشهر بلوار شهید بهشتی بلوار شهرداری طبقه دوم ساختمان شهرداری کمالشهر

شرح آگهی

 

مکانیزه نوبت اول 
شهرداری کمال شهر درنظردارد تهیه نصب و بهره برداری از یک دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه در محدوده کمال شهر (بلوار شهید بهشتی ) را به روش احداث بهره برداری و انتقال bot به صورت 15% نقد ، 50% تهاتر با املاک و 35% استهلاک سرمایه گذاری در برای تبلیغات بر روی پیشانی پل ها به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها و یا کانون های تبلیغاتی دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت بعمل می اید پس از چاپ نوبت دوم اگهی به مدت ده روز از ساعت 9 صبح الی 14 جهت خرید و اخذ اسناد فراخوان به امور قراردادهای شهرداری کمال شهر واقع در کرج کمالشهر بلوار شهید بهشتی بلوار شهرداری طبقه دوم ساختمان شهرداری کمالشهر مراجعه نمایند 
شرکت کنندگان می بایست مبلغ 700.000.000  ریال بابت سپرده شرکت در فراخوان را به صورت ضمانت نامه بانکی از یکی از بانکهای استان البرز یا تهران و یا فیش نقدی به شماره حساب 0106079379000 نزد بانک ملی به نام شهرداری کمال شهر واریز نمایند 
شرکت کنندگان جهت خرید و دریافت اسناد می بایستی نسبت به دریافت فیش بانکی از شهرداری واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شهرداری اقدام نمایند لازم به ذکر است مبلغ مذکور به هیچ عنوان مسترد نمیگردد .
مهلت خرید اسناد تا روز شنبه مورخه 93.12.16 می باشد بدیهی است متقاضیان می بایست پس از امضا و درج قیمت پیشنهادی پاکتهای مزایده را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 93.12.17 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده و رسید دریافت نمایند .
پاکتهای مزایده را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 93.12.17 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده و رسید دریافت نمایند .
شهرداری کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
برندگان اول دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان مندرج است .
هزینه درج اگهی به عهده برنده فراخوان می باشد 
مهرداد ترابیان – شهرداری کمال شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.