مزایده اجاره تبلیغات در ایستگاه های اتوبوس شهر قدس

مزایده اجاره تبلیغات در ایستگاه های اتوبوس شهر قدس
مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی شهر قدس
 تاریخ: 1394/11/29
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : تهران ، شهر قدس ، خیابان دکتر بهشتی

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول
سازمان اتوبوسرانی شهر قدس درنظر دارد نسبت به واگذاری 15 عدد از ایستگاه های اتوبوس موجود در سطح شهر جهت واگذاری تبلیغات بصورت اجاره یکساله با قیمت پایه کارشناسی ماهیانه هر ایستگاه به مبلغ 1.600.000 ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
علاقه مندان شرکت در مزایده می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور مالی سازمان اتوبوسرانی واقع در شهر قدس ، خیابان دکتر بهشتی عوارضی نسبت به دریافت و ارائه اوراق مزایده اقدام نمایند .
سپرده شرکت رد مزایده معادل 5 درصد قیمت کارشناسی اجاره سالیانه ایستگاه می باشد .
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است .
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد .
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهر قدس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.