مزایده واگذاری تبلیغات بدنه پل عابر پیاده در هادی شهر

مزایده واگذاری تبلیغات بدنه پل عابر پیاده در هادی شهر
مزایده گزار: شهرداری هادی شهر
 تاریخ: 1394/08/09
شماره آگهی: نوبت دوم
 آدرس : مازندران، هادی شهر، خیابان هادی 1- ساختمان شهرداری، طبقه اول امور مالی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضای تبلیغاتی دو دهنه پل عابر پیاده واقع در اتوبان بابل – بابلسر ، سه راهی میربازار ورودی سنگ پل را به کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت با شرایط ذیل واگذار نماید.
نوع سپرده : واریز وجه 19.000.000 به حساب سپرده سیبا 0108807092008 یا ضمانتنامه بانکی بدون قید شرط با سررسید سه ماهه
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده : هادی شهر، خیابان هادی 1- ساختمان شهرداری، طبقه اول امور مالی از تاریخ چاپ اگهی نوبت دوم به مدت 10 روز
تاریخ تحویل پیشنهادات : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94.8.18
تاریخ و محل گشایش پاکات : ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 94.8.19 در محل شهرداری
هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده درج می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.