مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در گلستان

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده در گلستان
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان
 تاریخ: 1394/05/06
شماره آگهی: 94/97/7
آدرس:  گلستان، گرگان- خیابان شهید بهشتی- خیابان ملاقاتی- جنب انبار مینو- دبیرخانه کمیسیون معاملات (امور اداری)

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی
به شماره 94/97/7
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در نظردارد طراحی، ساخت،حمل، نصب ،نگهداری و بهره برداری از شش عدد تابلوی تبلیغاتی بر روی پل های عابر پیاده در محور گرگان – آزادشهر و علی آباد را به منظور امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از آن جهت اکران آگهی های تجاری ،خدماتی و هنری در حریم راه های استان ، در قالب قرارداد مربوط به شرکت ها و کانون های آگهی تبلیغاتی واجد الشرایط اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.
مبلغ واریزی و یا ضمانتنامه شرکت در مزایده مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال 85000000 که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار 3 ماه و یا واریز نقدی به حساب سپهر بانک صادرات شعبه کریمی به شماره 2196374603007 به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان
مبلغ برآورد : 851760000 ریال
زمان دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی 94.5.6 تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 94.5.13
مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 94.5.24
زمان تشکیل کمیسیون معاملات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 94.5.25
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک مربوطه در ساعات اداری به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان به نشانی : گرگان – خیابان شهید بهشتی- خیابان ملاقاتی- جنب انبار مینو – دبیرخانه کمیسیون معاملات (امور اداری) مراجعه نمایند .
بدیهی است پس از بررسی پیشنهادات واصله نتیجه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.