مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در رشت

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در رشت
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان
 تاریخ: 1394/06/28
شماره آگهی: شماره 94/54/11
 آدرس : گیلان، رشت – گلسار – روبروی پمپ بنزین

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 94/54/11
نام و نشانی مزایده گزار :
اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس :رشت – گلسار – روبروی پمپ بنزین
شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه :
ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن در محور رشت- چابکسر (شیرمحله)
مدت قرارداد و بهره برداری
حداکثر 4 ماه دوره ساخت و مدت 12 سال دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است .
مهلت و محل دریافت اسناد :
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 94.7.9 به صورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان
مهلت تحویل پیشنهادها و گشایش آنها:
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 94.7.20 به دبیرخانه و گشایش پاکتها راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 94.7.22 در محل دفتر مدیریت اداره کل موصوف انجام خواهد شد.
میزان سپرده شرکت در مزایده:
مبلغ 170.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب 2176374412002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان یا بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل 4 ماه از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در وجه اداره کل موصوف
میزان تضمین حسن انجام تعهدات :
مبلغ 200.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و سیصد میلیون ریال به صورت سفته در هنگام تنظیم قرارداد برای هر یک دستگاه پل.
صلاحیت شرکت : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مجاز به شرکت در مزایده به منظور ساخت پل ها بوده لذا در هنگام بهره برداری معرفی مشاور تبلیغاتی کانون/ شرکت تبلیغاتی دارای پروانه فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارا بودن مجوز فعالیت در محدوده استان گیلان الزامی می باشد.
به پیشنهاد های فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در فراخوان واصل شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.