مزایده بهره برداری از 74 عدد تابلو تبلیغاتی در اصفهان

مزایده بهره برداری از 74 عدد تابلو تبلیغاتی در اصفهان
مزایده گزار: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
 تاریخ: 1394/05/18
شماره آگهی:
 آدرس : اصفهان ، خیابان جی شرقی ، خیابان مسجد علی ، مجتمع فرهنگی کوثر ، مدیریت درآمد و بازرگانی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

شرح آگهی

مزایده
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظر دارد : اجازه بهره برداری تبلیغاتی از 74 عدد تابلو 2*1 پایه بتونی مستقر در سطح شهر اصفهان ، متلعق به سازمان که محل دقیق نصب با هماهنگی سازمان و معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان و سازمان زیبا سازی به مدت دو سال را به شرح و شرایط از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و کانونی های تبلیغاتی دارای اعتبار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3 – 35279331- 031 داخلی 112 تماس حاصل نموده و برای دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94.6.4 به آدرس : اصفهان ، خیابان جی شرقی ، خیابان مسجد علی ، مجتمع فرهنگی کوثر ، مدیریت درآمد و بازرگانی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و جهت تحویل آن حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ94.6.8 به آدرس : اصفهان ،خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیرکبیر ، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مراجعه نمایند.
ارایه سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی
ارایه ضمانت حسن انجام کار به میزان سی درصد کل مبلغ قرارداد ، که می بایست نقدا به حساب سازمان واریز و یا به تشخیص سازمان به صورت ضمانتنامه بانکی ارایه شود.
پیشنهادات واصله حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرین مهلت تعیین شده ، در کمیسیون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات سازمان تصمیم گیری و نتیجه آن در تابلوی اعلانات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیرکبیر ، ساختمان مرکزی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ، اعلام خواهد شد.
در صورتی که برندگان اول ، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
کلیه هزینه های درج آگهی مزایده به عهده برندگان مزایده می باشد.
شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعلامی از سوی سازمان می باشد.
بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص ، بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.