مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل عابر پیاده در استان گیلان
مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان
 تاریخ: 1394/11/06
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : گیلان ، –

شرح آگهی

تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره 94/54/27
1- نام و نشانی مزایده گزار :
اداره کل حمل و نقل پایانه های استان گیلان به آدرس : رشت – گلسار – روبروی پمپ بنزین
2- شرح مختصر موضوع مزایده ، محل پروژه :
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد یک دستگاه پل عابر پیاده به مساحت 170 مترمربع در محور رشت – لاهیجان (گرباسده)
3- مدت قرارداد و بهره برداری :
حداکثر 15 روز دوره آماده سازی و رنگ آمیزی پل ها و مدت 3 سال دوره بهره برداری تبلیغاتی در نظر گرفته شده است .
4- مهلت و محل دریافت اسناد :
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 94.11.12 به صورت حضوری از واحد بازرگانی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان به آدرس : رشت – گلسار- روبروی پمپ بنزین
5- مهلت تحویل پیشنهادها و گشایش آنها :
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 94.11.24 در محل دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و گشایش پاکت ها راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 94.11.25 در دفتر مدیریت اداره کل موصوف انجام خواهد شد .
6- میزان سپرده شرکت در مزایده :
مبلغ 37.128.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب 2176374412002 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان یا بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در وجه اداره کل موصوف
7- میزان تضمین حسن انجام تعهدات :
معادل 6 برابر اجاره پیشنهادی ماهانه سال سوم قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی در هنگام تنظیم قرارداد
8- صلاحیت شرکت : صرفا کانون تبلیغاتی یا شرکت های تبلیغاتی دارای مجوز و پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادره از ادارات ذیربط استان گیلان مجاز به شرکت در مزایده مذکور می باشند .
9- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در فراخوان واصل شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.