مزایده بهره برداری از کیوسک ها جهت تبلیغات در فارس

مزایده بهره برداری از کیوسک ها جهت تبلیغات در فارس
مزایده گزار: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز
 تاریخ: 1394/03/27
شماره آگهی: نوبت اول ، شماره 94/35
آدرس: فارس ، –

شرح آگهی

تجدید مزایده عمومی
شماره 94/35
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز در نظر دارد بهره برداری از تعداد 99 دستگاه کیوسک جهت فضای تبلیغاتی ( پشت جایگاه کیوسکها و سایبانها ) واقع در سطح شهر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 94.3.27 تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 94.4.6 به محل دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز واقع در میدان ولیعصر عج ، بولوار پیرنیا ، خیابان مثنوی ، کوچه یک پشت درمانگاه نادر کاظمی ، انتهای ده متری قدس مراجعه و در صورت نیاز به اطلاعات با شماره تلفن 37250737 – 071 داخلی 124 واحد مالی مزایده و مناقصه تماس حاصل فرمایید و یا به سایت سازمان به آدرس WWW.SHIRAZ.IR/MAYADIN مراجعه نمایید .
مدت اجاره یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد .
مبلغ پایه اجاره ماهیانه : 58.000.000 ریال می باشد .
شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به مبلغ 35.000.000 ریال طی فیش نقدی به شماره حساب 700785419287 بانک شهر شعبه پایانه کاراندیش به نام سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز واریز نمایند .
هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد .
برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
زمان برگزاری جلسه جهت بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 94.4.7 به آدرس :میدان دانشجو ، ابتدای بولوار چمران ، ساختمان معاونت اداری و مالی شهرداری شیراز
اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است .
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.