مزایده بهره برداری از تلویزیون های شهری استان خوزستان

مزایده بهره برداری از تلویزیون های شهری استان خوزستان
مزایده گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
 تاریخ: 1394/02/06
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: خوزستان، بندر امام خمینی(ره) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

شرح آگهی

فرخوان مزایده 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
این سازمان در نظر دارد انجام موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.
موضوع واگذاری محل به متقاضی جهت خرید ، حمل ، نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری و دو عدد بیلبورد تبلیغاتی
قیمت پایه اجاره ماهیانه 9.000.000 ریال و سالیانه 108.000.000 ریال
مدت راهبردی 12 ماه
محل اجرای کار  استان خوزستان ، بندر امام خمینی(ره) ،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مبلغ خرید اسناد پنجاه هزار ریال
مبلغ تضمین و نوع آن 50 میلیون ریال ضمانت نامه معتبر بانکی فیش واریز به حساب سازمان 
حداقل شرایط مزایده گران :
داشتن شخصیت حقوقی یا حقیقی
محل فروش و تحویل اسناد بندر امام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت یک مجتمع نخل زرین دفاتر مدیریت مهندسی امور پیمانها ، تلفن 10183-061521
مهلت فروش اسناد در ساعت های اداری از تاریخ 94.2.5 لغایت 94.2.16
زمان تحویل مدارک مزایده از ساعت 8 صبح لغایت 16 روز یکشنبه مورخ 94.2.27
تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : پیشنهادهای واصله در ساعت 14:30 عصر روز سه شنبه مورخ 94.2.29 در محل دبیرخانه کمیسیون مناقصه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر امام (ره) گشایش می یابد.
مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد .
لذا واجدین شرایط مطابق بند ز می توانند با در دست داشتن مدارک مربوط به احراز شرایط نسبت به دریافت اسناد مزایده به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.
اطلاعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت http://www.petzone.ir قابل دسترسی می باشد.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.