مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل
مزایده گزار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل
 تاریخ: 1394/05/17
شماره آگهی: چاپ مرحله دوم
 آدرس : مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده
چاپ مرحله دوم
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره 1447 مورخ 94.4.3 در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید .
1- موضوع مزایده : تهیه نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری به مساحت تقریبی 20 متر مربع
2- مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه براساس قیمت کارشناسی 33.000.000 ریال برای سال اول و برای سالهای آتی به میزان 20 درصد به اجاره بها سال گذشته افزوده می شود .
3- مدت بهره برداری : 5 سال شمسی
4- کل مبلغ مزایده : 2.946.873.600 ریال
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 148.000.000 ریال است که می بایست به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید .
رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان پارکها و فضای سبز به شماره 010947820003 به نزد بانک ملی بابل
ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
6-سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
5- متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت 10 روز همه روزه از محل مورد نظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت اسناد به سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه نمایند .
6- واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 94.5.27 به سازمان ارائه نمایند .
7- تاریخ بازگشایی پاکات های دریافتی روز پنجشنبه مورخ 94.5.29 می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به تلویزیون شهری در اسناد مزایده درج گردیده است .
9- سپرده نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد .
شماره تماس جهت کسب اطلاعات 18-32319616-011 می باشد .

سعید خسروانی- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.