مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر در اراک – خمین

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر در اراک – خمین
مزایده  گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
 تاریخ: 1394/09/28
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : مرکزی، اراک ،خیابان جهاد ، خیابان هادی ،طبقه همکف – دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی

شرح آگهی

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم
موضوع آگهی : تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای ساخت ، نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی روی پل عابر پیاده اراک – خمین
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 20.000.000 ریال (بیست میلیون ریال) بصورت فیش واریزی به حساب 2176375204008 نزد بانک ملی شعبه علوی در وجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
مهلت و محل دریافت اسناد : از تاریخ 94.9.26 لغایت 94.10.1 (به مدت 5 روز کاری) به آدرس : اراک ، خیابان جهاد ، خیابان هادی طبقه همکف- دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی با در دست داشتن معرفی نامه می باشد.
مهلت و محل ارایه پیشنهادات : تا ساعت 12/30 روز دوشنبه مورخ 94.10.14 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی طبقه همکف دبیرخانه در قبال اخذ رسید می باشد.
زمان و محل بازگشایی پاکات : ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 94.10.14 در سالن جلسات اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان می باشد.
ضمنا ارائه معرفی نامه کتبی جهت حضور نماینده اشخاص حقوقی الزامی است .
به پیشنهادهای فاقد امضا و مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.