مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان اصفهان

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان اصفهان
مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان
 تاریخ: 1394/10/12
شماره آگهی : نوبت دوم ، شماره 94/21/5
 آدرس : اصفهان، بلوار میرزا کوچک خان، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان، طبقه ششم، اداره پیمان و رسیدگی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 94/21/5
نام سازمان مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان
موضوع مزایده : نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در محور اصفهان – شیراز
مهلت و محل دریافت اسناد : تا مورخ 94.10.15 اصفهان ، بلوار میرزا کوچک خان، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان، طبقه ششم، اداره پیمان و رسیدگی.
مهلت و محل تحویل پیشنهادها : تا ساعت 9 صبح مورخ 94.10.26 اداره پیمان و رسیدگی
بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح مورخ 94.10.26 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.