مزایده بهره برداری از بیلبوردها و تلویزیون شهری در تهران

مزایده بهره برداری از بیلبوردها و تلویزیون شهری در تهران
مزایده گزار: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
شماره آگهی: نوبت اول، شماره ۱۱۶-۹۴
 آدرس : تهران ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای
شماره ۱۱۶-۹۴
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مفاد بند الف-۲ و ب۱- ماده ۴ و مواد ۱۳ و ۱۸ قانون برگزاری مناقصات موضوع نامه شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳٫۱۱٫۱۷ در نظر دارد برای عنوان پروژه خود را طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
عنوان پروژه:
مزایده شماره ۱۱۶-۹۴ با موضوع: واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها، بیلبوردها، تلویزیون شهری، لمپوست بنرهای جاده اختصاصی و حق استفاده از بالن های تبلیغاتی در شرکت سهامی نمایشگاه ها برای تبلیغات محیطی
از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دواطلب به حضور در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد با واریز مبلغ یکصد و نه هزار ریال به شماره حساب اعلامی توسط مدیریت امور مالی نمایشگاه به نام این شرکت و ارائه اصل فیش به امور مالی شرکت ساختمان رفاهی مراجعه نمایند .
ارایه معرفی نامه از شرکت الزامی است.
آخرین مهلت دریافت اسناد (از دبیرخانه شرکت): روز ۱شنبه مورخ ۹۴٫۷٫۲۶
آخرین مهلت ارسال پاکات (به دبیرخانه شرکت): روز شنبه مورخ ۹۴٫۸٫۹
تضمین شرکت در تجدید مزایده : مزایده شماره ۱۱۶-۹۴ ۱٫۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد . (فرم نمونه) بخشنامه شماره ۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۸٫۰۲٫۱۱
جهت کسب اطلاعات بیشتر تلفن : ۲۱۹۱۲۸۳۳-۲۱۹۱۲۸۱۵ (دبیرخانه کمیسیون مناقصات) پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.
ضمناً ارسال اسناد و مدارک تکمیل شده هیچ گونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای این شرکت ایجاد نمی کند .
دبیرخانه کمیسیون مناقصات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.