مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی در تهران
مزایده گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
 تاریخ: 1394/02/20
شماره آگهی:
آدرس:  تهران، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب

شرح آگهی

آگهی مزایده 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی شهید کشوری را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص ( حقیقی ، حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مزایده : بهره برداری از سه مکان تبلیغاتی درمجموعه ورزشی شهید کشوری 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 84.000.000 هشتاد و چهار میلیون ریال 
مبلغ پایه کارشناسی : 2.180.000.000 دو میلیارد و صد و هشتاد میلیون ریال 
مدت بهره برداری : یک سال شمسی
1- نام و نشانی مزایده گذار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن : 26216300 
2- نحوه خرید اسناد مزایده : واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه به نام درآمد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
3- مهلت خرید اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی به مدت پنج روز کاری
4- آدرس محل خرید اسناد ، تسلیم پیشنهادها و بازگشایی پاکات : تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب ، جنب فدراسیون هاکی ، امور قراردادهای شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور .
5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : از تاریخ اتمام مهلت دریافت اسناد به مدت 10 روز
6- زمان بازگشایی پاکات : پیشنهادات واصله یک روز بعد از پایان مهلت ده روزه تحویل پاکات در کمیسیون معاملات باز و خوانده می شود . پس از بازگشایی پاکات الف و ب ، پاکات ج بازگشایی می شود . به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بازگشایی پاکات با پیشنهاد حداقل 3 مزایده گر انجام خواهد شد.
هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده به عهده برنده مزایده است.
درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گذار ایجاد نمی نماید.
شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
جهت اطلاع بیشتر ب سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به آدرس WWW.TANAVAR.IR  مراجعه نمایید.
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.