مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شیراز

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شیراز
مزایده گزار: سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز
 تاریخ: 1394/05/25
شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/44
 آدرس : فارس، میدان ولیعصر عج ، بلوار پیرنیا ، خیابان مثنوی کوچه 1 پشت درمانگاه نادر کاظمی ، انتهای ده متری قدس

شرح آگهی

مزایده عمومی
شماره 94/44
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز در نظر دارد بهره برداری از تعداد 99 دستگاه کیوسک جهت فضای تبلیغاتی ( پشت جایگاه کیوسکها و سایبانها ) واقع در سطح شهر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 94.5.25 تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 94.6.4 به محل دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز واقع در میدان ولیعصر عج ، بولوار پیرنیا ، خیابان مثنوی ، کوچه یک پشت درمانگاه نادر کاظمی ، انتهای ده متری قدس مراجعه و در صورت نیاز به اطلاعات با شماره تلفن 37250737 – 071 داخلی 124 واحد مالی مزایده و مناقصه تماس حاصل فرمایید و یا به سایت سازمان به آدرس : WWW.SHIRAZ.IR/MAYADIN مراجعه نمایید.
مدت اجاره یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
مبلغ پایه اجاره ماهیانه : 165.315.918 ریال می باشد.
شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به مبلغ 99.500.000 ریال طی فیش نقدی به شماره حساب 700785419287 بانک شهر شعبه پایانه کاراندیش به نام سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز واریز نمایند.
هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
زمان برگزاری جلسه جهت بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 94.6.8 به آدرس میدان ولیعصر عج ، بولوار پیرنیا ، خیابان مثنوی کوچه 1 پشت درمانگاه نادر کاظمی ، انتهای ده متری قدس
اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.