مزایده اجاره 16 عدد لایت باکس در شیراز

مزایده اجاره 16 عدد لایت باکس در شیراز
مزایده گزار: شهرداری  شیراز
 تاریخ: 1394/05/25
شماره آگهی: نوبت اول
 آدرس : فارس ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده 389-94
شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره 16 عدد لایت باکس منصوبه در دو محور بلوار جمهوری و شاهد در قالب یک بسته جهت بهره برداری تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32283467 و 3-36261581 آماده پاسخ گویی می باشد.
مبلغ اجاره برای دو سال: 1.530.662.400 ریال
مدت اجاره دو سال کامل شمسی
ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 76.550.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری و یا فیش واریز شده به حساب سپرده 700791888145 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات دوشنبه مورخ 94.6.9 ساعت 14:15 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 94.6.10 ساعت 15 می باشد.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.