مزایده اجاره لمپوست بنر تبلیغاتی در سرعین

مزایده اجاره لمپوست بنر تبلیغاتی در سرعین
مزایده  گزار: شهرداری سرعین
 تاریخ: 1394/08/27
شماره آگهی : نوبت دوم ، شماره 94/177/16031
 آدرس : اردبیل ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده شماره 94/177/16031-94/8/12
به استناد بند 2 مجوز شماره 134 و بند 3 مجوز شماره 159 شورای اسلامی شهر سرعین شهرداری سرعین در نظر دارد محل های زیر را جهت نصب لمپوست بنر تبلیغاتی ، به شرکت های واجد شرایط دارای مجوز فعالیت از طریق آگهی مزایده واگذار نماید. از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود پیشنهاد خود را حداکثر ده روز پس از انتشار در روزنامه های رسمی و محلی طی سه فقره پاکت با شرایط ذیل تنظیم و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
تضمین شرکت در مزایده به 10 درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده نقدا به حساب 3100002537006 شهرداری نزد بانک ملی شعبه سرعین واریز و یا ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ ارائه نمایند و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
تصویر اسناد حقوقی شامل اساسنامه و آگهی روزنامه و یا مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
تبصره : کلیه مدارک بند 1 و 2 و 3 در یک پاکت بزرگ قرارداد و لاک و مهر نموده و به دبیرخانه تحویل گردد .
تبصره 1: مبلغ پیشنهاد باید به عدد و حروف بدون قلم خوردگی و لاک زدگی به صورت خوانا و واضح نوشته شود که به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهادها باید بر اساس هر تیرک به صورت پایه در نظر گرفته شود .

نام محل نصب نوع تبلیغات و قیمت پایه بر اساس هر تیرک می باشد  توضیحات
 از میدان سیمرغ تا قارتال  لمپوست بنر  لمپوست بنر 1×2
 30 تیرک  1.500.000

برنده مزایده حداکثر بمدت یک هفته از اعلام نتیجه نسبت به عقد قرارداد با شهرداری و واریز مبلغ پیشنهادی یک سوم نقدا و مابقی طی 6 قسط مساوی تا آخر سال 94 اقدام نماید و در غیر اینصورت سپرده به نفع شهرداری ضبط و شهرداری با نفرات دوم یا سوم عقد قرارداد خواهد نمود . چنانچه نامبردگان نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
به تقاضاهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد .
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و سایر شرایط در قرارداد منعقده درج خواهد شد .
به پیشنهادهای مخدوش، مبهم و رسیده بعد از انقضای مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
هزینه نشر آگهی و غیره بعهده نفر برنده مزایده خواهد بود .
پیشنهادات رسیده پس از اتمام مهلت مقرر در روزنامه رسمی و محلی توسط کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و با توجه به صرفه و صلاح شهرداری برنده مزایده اعلام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه آزاد است، ضمناً مهلت آخرین روزنامه ملاک عمل خواهد بود .
مدت قرارداد سه سال از تاریخ اعلام برنده خواهد بود. برای سال اول مبلغ پیشنهادی و برای سالهای بعد 20 درصد افزایش مال الاجاره خواهد بود که وفق بند 4 اخذ خواهد شد و بعد از سپری شدن مدت 3 سال لمپوست بنرها به شهرداری بدون اخذ هزینه و رایگان تحویل و مالکیت متعلق به شهرداری می باشد .
شهردار سرعین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.