مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در شهر گلبهار

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی در شهر گلبهار
مزایده گزار: شهرداری گلبهار
 تاریخ: 1394/02/30
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: خراسان رضوی ، کیلومتر 35 جاده مشهد – قوچان ، شهر گلبهار ، بلوار ابن سینا ، دبیرخانه شهرداری

شرح آگهی

مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر گلبهار – نوبت دوم
شهرداری گلبهار در نظر دارد فضاهای تبلیغاتی سطح شهر گلبهار را به مدت یک سال شمسی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد صلاحیت در این زمینه دعوت می گردد از تاریخ 94.2.29 تا تاریخ 94.3.10 روز یکشنبه به دبیرخانه شهرداری واقع درکیلومتر 35 جاده مشهد – قوچان ، شهر گلبهار ، بلوار ابن سینا ، دبیرخانه شهرداری مراجعه و درقبال پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان اسناد مزایده را دریافت نمایند.
شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهدشد.
ضمناََ در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
هزینه درج در دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده قید شده است.
تلفن پاسخگویی به سوالات متقاضیان 05138323282
سیدسعید سجادی – شهردار گلبهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.