مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره دو عدد بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر
مزایده گزار : شهرداری نوشهر
 تاریخ: 1394/11/25
شماره آگهی :  نوبت اول
 آدرس :  مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده کتبی اجاره بیلبورد تبلیغاتی
نوبت اول
شهرداری نوشهر در نظر دارد دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به اجاره برساند . بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید .
شرح : دو عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه واقع در محدوده نوشهر به مدت 12 ماه
مبلغ پاپه : 276.000.000 ریال
مبلغ ضمانت : 15.000.000 ریال
الف) محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری نوشهر به همراه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 3100002110009 نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهر
ب) محل قبول پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری نوشهر
ج) سپرده شرکت در مزایده : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 310002116008 نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهر
د) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد فروش اسناد تا پایان وقت اداری 94.12.5 بوده و پیشنهادات باید تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 94.12.6 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری شود .
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده است .
52358464-011
WWW.NOWSHAHR.IR
فرهاد بنی شیخ الاسلامی – شهردار نوشهر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.