مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی در شهر کرج

مزایده اجاره تابلوی تبلیغاتی در شهر کرج
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج
 تاریخ: 1394/11/04
شماره آگهی : شماره 1010
 آدرس : البرز، کرج ،میدان آزادگان ،خیابان برغان، طبقه فوقانی بانک ملی ،سازمان زیباسازی

شرح آگهی

آگهی مزایده شماره 1010
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید .

ردیف موضوع مزایده مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی برای دو سال شمسی ( ریال) مبلغ سپرده به ریال
 1  تابلوی سه وجهی میدان نوبت شهر کرج به مساحت مجموعه 150 متر مربع
 2 تابلوی تک وجهی میدان امام خمینی (ره) به مساحت 50 متر مربع 2.832.000.000  141.600.000
 3  تابلوی ابتدای بلوار چمران به مساحت 50 متر مربع

1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد .
ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .
واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه
2-برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3-سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
4-کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دارای رزومه مرتبط با ساخت ، حفظ و نگهداری پل در اولویت قرار دارند .
5-مبلغ 545.000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره 100786757046 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن را دریافت نمایند .
6-متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت 10 روز همه روزه می توانید در ساعات اداری به امور قراردادهای سازمان زیباسازی واقع در کرج ،میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی ، سازمان زیباسازی مراجعه نمایند .
7-داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل و آخرین تغییرات شرکت ها و کانون ها هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد .
8-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج شده است .
9-مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به مبلغ کل قرارداد افزوده می شود .
10-هزینه چاپ آگهی کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد .
11-از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی وی بابت کل قرارداد ( دوسال شمسی ) به علاوه یک فقره چک ضمانت معادل مبلغ کل قرارداد ( دو سال شمسی) اخذ می گردد .
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.