مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهر ملارد

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهر ملارد
مزایده گزار : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
شماره آگهی :  نوبت اول
 آدرس : تهران ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی (نوبت اول)
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد در نظر دارد به استناد مجوز چهل و هفتمین صورت جلسه شورای سازمان به شماره ۳۶۶۱/س ف د/۹۴ مورخ ۹۴٫۱۰٫۲۲ تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
۱ . برآورد کل تجدید مزایده ۱۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد .
۲ . سپرده شرکت در تجدید مزایده به میزان ۵۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد تجدید مزایده تحویل گردد .
۳ . برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
۴ . کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد تجدید مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۰ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ به امور قراردادهای سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد مراجعه و از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۶ تا ساعت ۱۴ پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه سازمان نمایند . زمان گشایش پیشنهادها روز چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ می باشد .
۵ . هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده تجدید مزایده می باشد .
۶ . متقاضیان جهت اخذ اسناد تجدید مزایده باید مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال به حساب درآمد سازمان پارک ها و فضای سبز به شماره ۱۰۰۷۹۰۹۴۳۴۸۳ واریز و همراه با کارت شناسایی به امور قراردادها مراجعه نمایند .
۷ . سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
۸ . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد تجدید مزایده مندرج است .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۴٫۱۲٫۰۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۴٫۱۲٫۱۶
بهنام جباری – مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.