مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهر ملارد

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهر ملارد
مزایده گزار : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد
 تاریخ: 1394/12/09
شماره آگهی :  نوبت اول
 آدرس : تهران ، –

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی (نوبت اول)
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد در نظر دارد به استناد مجوز چهل و هفتمین صورت جلسه شورای سازمان به شماره 3661/س ف د/94 مورخ 94.10.22 تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
1 . برآورد کل تجدید مزایده 115.200.000 ریال می باشد .
2 . سپرده شرکت در تجدید مزایده به میزان 57.600.000 ریال که می بایست همراه اسناد تجدید مزایده تحویل گردد .
3 . برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .
4 . کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد تجدید مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 94.12.10 لغایت 94.12.20 از ساعت 9 لغایت 12:30 به امور قراردادهای سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد مراجعه و از تاریخ 94.12.16 لغایت 94.12.26 تا ساعت 14 پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه سازمان نمایند . زمان گشایش پیشنهادها روز چهارشنبه ساعت 14:30 مورخ 94.12.26 می باشد .
5 . هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده تجدید مزایده می باشد .
6 . متقاضیان جهت اخذ اسناد تجدید مزایده باید مبلغ 50.000 ریال به حساب درآمد سازمان پارک ها و فضای سبز به شماره 100790943483 واریز و همراه با کارت شناسایی به امور قراردادها مراجعه نمایند .
7 . سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
8 . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد تجدید مزایده مندرج است .
تاریخ انتشار نوبت اول : 94.12.09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 94.12.16
بهنام جباری – مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.