مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر
مزایده گزار : شهرداری نوشهر
 تاریخ: 1394/10/05
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی اجاره بیلبورد تبلیغاتی شهرداری نوشهر
شهرداری نوشهر در نظر دارد دو عدد بیلبورد تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به اجاره برساند. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.
شرح : دو عدد بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه واقع در محدوده نوشهر به مدت 24 ماه
مبلغ پاپه : 276.000.000 ریال
مبلغ ضمانت : 15.000.000 ریال
محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری نوشهر
محل قبول پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری نوشهر
سپرده شرکت در مزایده : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 310002116008 نزد بانک ملی به نام شهرداری نوشهر
مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد فروش اسناد تا پایان وقت اداری 94.10.10 بوده و پیشنهادات باید تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 94.10.12 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری شود .
بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده است .
52358464-011
WWW.NOWSHAHR.IR
فرهاد بنی شیخ الاسلامی – شهردار نوشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.