مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شهر کرج

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شهر کرج
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کرج
 تاریخ: 1394/12/03
شماره آگهی : 1009/1
 آدرس : البرز، کرج میدان آزادگان خیابان برغان، طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده شماره 1009/1
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید .
موضوع مزایده : اجاره بیلبورد سه وجهی شهید سلطانی شهر کرج (دو سال شمسی )
مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی برای دو سال شمسی : 3.600.000.000 ریال
مبلغ سپرده : 180.000.000 ریال
1 – سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد .
ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد .
واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100786847193 بانک شهر شعبه عظیمیه
2 – برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
3 – سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
4 – مبلغ 545.000 ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره 100786757046 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن را دریافت نمایند .
5 – متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت 10 روز همه روزه می توانید در ساعات اداری به امور قراردادهای سازمان زیباسازی واقع در کرج ، میدان آزادگان ، خیابان برغان ، طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی مراجعه نمایند .
6 – داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیرعامل و آخرین تغییرات شرکت ها و کانون ها هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد .
7 – سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج شده است .
8 – مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به مبلغ کل قرارداد افزوده می شود .
9 – هزینه چاپ آگهی کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد .
10 – از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی وی بابت کل قرارداد ( دوسال شمسی ) به علاوه یک فقره چک ضمانت معادل مبلغ کل قرارداد ( دو سال شمسی) اخذ می گردد .
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.